wtrysk, przetwórstwo tworzyw sztucznych ,wtryskarki,zachodniopomorskie,tworzywa sztuczne,produkcja,TS 16949,ISO,formy wtryskowe,elementy plastikowe,koszalin
Deustch Certyfikat

Polityka prywatności

MULLER TECHNIK KOSZALIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 6691011669 REGON 330317170 KRS 0000036312, siedziba: ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 8 75-209 Koszalin szanuje prywatność użytkowników swoich Klientów i osoby korzystające z serwisu www.mullertechnik.pl . Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak chronimy jego prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób chronimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających nasz serwis oraz naszych Klientów.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MULLER TECHNIK KOSZALIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 6691011669 REGON 330317170 KRS 0000036312, siedziba: ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 8 75-209 Koszalin (dalej „Muller Technik” albo „Spółka”) – o której więcej informacji znajdziesz pod adresem www.mullertechnik.pl.

II. DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z Ochroną Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@mullertechnik.pl lub adres pocztowy Spółki, jak też na numer telefonu +48 94 710 0700. Podane dane kontaktowe są właściwe we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od sprawy, z jaką się z nami kontaktujesz, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

1. W celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:.
 • umożliwienia świadczenia usługi, w tym drogą elektroniczną oraz zapewnienia wykonania umów zawartych przez Muller Technik,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach: regulaminów, cen, danych Muller Technik, a także o ofertach,
 • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
 • realizacji procesu rekrutacji.
2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce w sprawach wynikających z:
 • realizacji procesu rekrutacji (w zakresie przetwarzania Twoich danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy)
 • prawa podatkowego i rachunkowego oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa
3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest, m.in.:
 • prowadzenie badań i analiz Muller Technik między innymi pod kątem funkcjonalności jej usług, ich poprawy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych Muller Technik oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych Muller Technik,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
 • windykację należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Muller Technik przetwarza Twoje dane osobowe w celach:
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • związanych z prowadzeniem w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących.
 • IV. PLIKI COOKIES

  Osoby odwiedzające stronę www.mullertechnik.pl nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania stroną i usprawnienia nawigacji możemy używać plików cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty np. komputer, smartfon itp.). Szczegółowe informacje o plikach cookies można przeczytać na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl oraz w naszej Polityce Prywatności w zakresie plików cookies poniżej. Informujemy, że zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony) oraz statystycznych..

  V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP lub danych paszportowych oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:
 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy.
 • W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz. .

  VI. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  - zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  - w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
  - cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  - zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa .
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  - zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres pozwalający nam zweryfikować prawidłowość Twoich danych,
  - Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  - Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. .
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia Twoich danych:
  - gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, a także gdy przeniesienie danych jest technicznie możliwe.
 • w odniesieniu do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych:
  - gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. .
 • w odniesieniu do cofnięcia zgody:
  - jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz w każdym czasie ją wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • VII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi, podmioty odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej i utrzymania strony internetowej oraz nasi klienci. Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do plików cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Masz możliwość nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponadto, możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

  IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz innym czynom zabronionym, a także dla celów statystycznych czy archiwizacyjnych. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Grupa Konekt zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

  X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  W ramach analizy stron korzystamy z usług podmiotów przekazujących dane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności takich działań. W związku z wykonywaniem zawartych umów przekazujemy też dane kontaktowe do krajów spoza tego obszaru.

  XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Muller Technik może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


  PLIKI COOKIES

  Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego, w tym pliki cookies. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:
 • informacje o typie przeglądarki i jej wersji, czasie otwarcia strony
 • dane o systemie operacyjnym i adresie IP .
 • dane stron internetowych przez które Państwo weszli na naszą stronę internetową lub jakie Państwo otworzyli z poziomu naszej strony.

  Tymczasowe pobranie adresu IP jest konieczne celem korzystania z naszej strony internetowej. Dane jak wyżej, są też wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszych technicznych systemów informatycznych. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika oraz cookies stanowi art. 6 ust. 1 litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego "RODO"). Dane przechowywane są tak długo, dopóki jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane. Dane niezbędne w celu udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Wtedy Państwa dane zostają automatycznie usunięte. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Dane z Google Analytics są przechowywane zgodnie z warunkami świadczenia tej usługi. Stosowane przez nas tak zwane „cookies“ (ciasteczka), to pliki tekstowe przechowywane na Państwa przeglądarce lub za pośrednictwem tej przeglądarki w Państwa systemie komputerowym, na podstawie których przy ponownym wejściu na stronę Państwa przeglądarka może zostać zidentyfikowana. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, jednak zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane już w komputerze pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z naszej strony internetowej może ewentualnie uniemożliwić Państwu korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ze względów technicznych potrzebujemy pliki cookie do realizacji następujących aplikacji:
 • logowanie
 • zapamiętywanie haseł wyszukiwania na naszej stronie internetowej
 • wybór produktów i proces składania zamówienia.
 • Plików cookies potrzebujemy też do analizy sposobu poruszania się w sieci przez Państwa. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:
 • hasła wyszukiwania wprowadzone na innych stronach internetowych
 • częstotliwość wchodzenia na stronę .
 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej

  Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości naszej strony internetowej i zawartych w niej informacji. Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics, serwisu analizującego strony internetowe firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej poniżej: „Google”). Serwis ten wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z oferty internetowej są generalnie przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Państwa z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.